Exchange / Return

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเลือกซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ Aenahome.com เราพร้อมมอบนโยบายให้การบริการเปลี่ยน/คืนสินค้า ดังนี้**ในกรณีที่คืนเป็นเงินสด บริษัทจะคืนเงินตามช่องทางเดิมที่ลูกค้าชำระเข้ามา เช่น คืนเข้าบัตรเครดิต หรือ คืนโดยการโอนผ่านบัญชี
เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้าที่ลูกค้าควรทราบ

คุณสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้า หรือ แจ้งขอคืนสินค้าและค่าสินค้า โดยแจ้งกลับมาที่เราภายใน 7 วัน นับจากวันที่คุณได้รับสินค้า และส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืน กลับมาที่เราภายใน 7 วัน นับจากวันที่คุณได้รับการยืนยันจากเรา โดยคุณจะต้องส่งสินค้ากลับมาในสภาพเหมือนกับตอนที่คุณได้รับสินค้า หรือ บรรจุหีบห่อใหม่ให้เรียบร้อย

ทั้งนี้ คุณจะต้องส่งคืนสินค้ากลับมาทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนที่ทางบริษัทฯ สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า หลังจากที่เราได้รับสินค้าและได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าแบบเต็มจำนวน 

ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับมาที่เราในสภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ตรงกับสาเหตุที่คุณแจ้งมา เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับเปลี่ยน/คืนสินค้า และเราจะทำการจัดส่งสินค้ากลับไปให้คุณเหมือนเดิม

กรณีที่การเปลี่ยน/คืนสินค้า แตกต่างจากเงื่อนไขทั่วไปที่ระบุไว้ เราจะแสดงเงื่อนไขพิเศษไว้ในส่วนของรายละเอียดของสินค้านั้นๆ


**คุณสามารถแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้าผ่าน แบบฟอร์มการเปลี่ยน/คืนสินค้า หรือติดต่อผ่านทางช่องทางอื่นๆของเรา

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More information