AENA HOME

AENA IS WHERE YOUR DREAM BEGINS

ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์บริสุทธิ์ 100%

ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์บริสุทธิ์ 100%
ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเส้นใยธรรมชาติ

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เลือกใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ลดการใช้น้ำและพลังงานและการปล่อยก๊าซ CO2

คุณภาพมาตรฐาน OEKO-TEX Standard 100 ในระดับ Class I

ปราศจากสารตกค้างในเนื้อผ้า ด้วยการรับรองคุณภาพมาตรฐาน OEKO-TEX Standard 100 ในระดับ Class I

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More information