Buyer Protection Policy

Aenahome.com ต้องการสร้างความมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ หากคุณประสบกับปัญหาใดปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับสินค้าดังต่อไปนี้ เรายินดีที่จะจัดการปัญหาให้คุณโดยเร็วที่สุด

  • “ไม่ได้รับสินค้า” : คุณไม่ได้รับสินค้าที่คุณได้ทำการชำระเงินแล้ว ภายใต้คำสั่งซื้อที่สมบูรณ์
  • “แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน” : คุณได้รับสินค้าที่คุณได้ทำการชำระเงินแล้ว แต่สินค้าทั้งหมด หรือ สินค้าส่วนหนึ่งส่วนใด ของคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

 

สินค้านั้นจะถือว่า “แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน” เมื่อสินค้ามีคุณลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดที่เราระบุไว้บนเว็บไซต์ หรือ ในหน้าแสดงสินค้าในสาระสำคัญ ดังนี้

  • สินค้าแตกต่างจากสินค้าที่คุณสั่งซื้อโดยสิ้นเชิง
  • สินค้ามีข้อมูลจำเพาะไม่ตรงกับที่คุณสั่งซื้อไว้
  • สินค้ามีรายละเอียดบิดเบือนจากความเป็นจริง
  • สินค้ามีส่วนประกอบหรือคุณลักษณะที่สำคัญขาดหาย และไม่ได้เปิดเผยไว้ในคำบรรยายสินค้า ณ เวลาที่คุณสั่งซื้อ
  • สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้บนเว็บไซต์
  • สินค้าไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ
  • สินค้าชำรุดเสียหายระหว่างการจัดส่ง

 

สินค้านั้นจะไม่ถือว่า “แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน” เมื่อสินค้านั้นมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับรายละเอียดที่เราระบุไว้บนเว็บไซต์ หรือ ในหน้าแสดงสินค้าในสาระสำคัญ ดังนี้

  • มีการแจ้งความชำรุดบกพร่องของสินค้าไว้อย่างถูกต้อง

 

หากปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อฉบับนี้ คุณสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้า หรือ แจ้งขอคืนสินค้าและค่าสินค้า โดยแจ้งกลับมาที่เราภายใน 7 วัน นับจากวันที่คุณได้รับสินค้า และส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืน กลับมาที่เราภายใน 7 วัน นับจากวันที่คุณได้รับการยืนยันจากเรา


คุณสามารถแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้าผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

แบบฟอร์มการเปลี่ยน/คืนสินค้าออนไลน์ 

โทรศัพท์ 098-272-3429

อีเมล aena@josoco.com

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More information